Политика на качеството

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД ЗА 
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО
 Ръководството, в лицето на Управителите, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.
Политиката по качество на „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД е насочена към продажба и сервиз на широка гама от професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти, железария и продукти за бита, с гарантирано качество и носещи максимална полза за организацията и заинтересованите й страни.
„ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД се ангажира с изпълнението на изискванията, нуждите и очакванията на клиентите за постигане на пълна удовлетвореност от качествата на предлаганите продукти.
За ефективно провеждане на Политиката по качество сме утвърдили следните стратегически цели:
  • Превръщане нуждите и очакванията на Клиентите и другите заинтересовани страни в изисквания за предлаганите от нас продукти;
  • Повишаване на конкурентоспособността чрез укрепване и развиване на силните страни на организацията, модернизация в технологичен и технически аспект;
  • Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици;
  • Подобряване организацията на работа чрез планиране.
  • Системно провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;
  • Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички Клиенти и партньори на Организацията;
  • Поддържане на съответствието на СУК с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 и с приложимите нормативни изисквания.
За реализиране на тези цели и задачи в „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД е разработена и внедрена Система за управление на качеството, отговаряща на международния стандарт ISO 9001:2015.
Като Управители на „Евромастер Импорт-Експорт” ООД
ДЕКЛАРИРАМЕ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.